Zapytanie ofertowe Biegły Rewident

  Czy sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania
 
  Forma prawna podmiotu
 
  Rodzaj działalności
 
  Dane za rok poprzedni :
                   Suma aktywów trwałych
                  
                   Suma aktywów obrotowych
                  
                   Suma kapitału własnego
                  
                   Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania
                  
                   Średnioroczna liczba zatrudnionych pracowników
                  
  Czy podmiot realizował nabycia WW
 
  Czy podmiot realizował dostawy WW
 
  Czy podmiot realizował czynności eksportu
 
  Czy podmiot realizował czynności importu
 
  Adres email
 
  Potwierdź adres email